PHÒNG CHỐNG BÃO SỐ 12

100% cbcnv nhà trường tham gia chống bão